Skrevet d.: 5. oktober 2023

Den danske checkliste over bier er blevet opdateret

Skrevet af: Henning Bang Madsen, Isabel Calabuig og Claus Rasmussen

Den danske checkliste over bier har, ud over løbende at blive opdateret med nye arter for landet (bl.a. Madsen et al. 2021a, Madsen et al. 2021b), ikke overordnet været justeret siden udgivelsen af de fem checklisteartikler over den danske bi-fauna (Madsen & Calabuig 2008, Calabuig & Madsen 2009, Madsen & Calabuig 2010, 2011, 2012). Siden har nyere studier over mere komplekse ”artsgrupper” (grupper af arter eller arter vs. underarter) og museumsmateriale ført til justeringer af artsstatus ved nogle taxa og/eller korrektioner af arternes videnskabelige navne. Disse opdateringer og justeringer søges her udredt i forlængelse af den nyligt publicerede checkliste over bier og svirrefluer i EU (Reverté et al., 2023) og checkliste over bier kendt fra Tyskland (Scheuchl et al., 2023), GBIF og ITIS, Alexander et al. (2023), samt implementerede opdateringer af bl.a. den svenske checkliste over bier (Artdatabanken, 2023).

Kort sammenfattet, udgår en art fra den danske liste (Lasioglossum sexnotatulum). Slægtsnavnet for tornbien justeres fra slægten Hoplosmia til en underslægt under Osmia og endelig ændres artsnavnet på to jordbier (Andrena) og tre keglebier (Coelioxys). Mere detaljeret baggrund for justeringerne fremgår ved de enkelte arter nedenfor.

 

Skematisk oversigt over ændringerne

Tidligere dansk art

UDGÅR fra den danske liste

Lasioglossum sexnotatulum (Nylander, 1852)

UDGÅR

 

Tidligere artsnavn

Nyt artsnavn

Dansk navn

Andrena albofasciata Thomson, 1870

Andrena afzeliella (Kirby, 1802)

hvidkløverjordbi

Andrena similis Smith, 1849

Andrena russula Lepeletier, 1841

vissejordbi

Coelioxys conica (Linnaeus, 1758)

Coelioxys conicus (Linnaeus, 1758)

hedekeglebi

Coelioxys conoidea (Illiger, 1806)

Coelioxys conoideus (Illiger, 1806)

stor keglebi

Coelioxys elongata Lepeletier, 1841

Coelioxys elongatus Lepeletier, 1841

slank keglebi

Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802)

Osmia spinulosa (Kirby, 1802)

tornbi

 

Én art udgår fra den danske liste

Lasioglossum sexnotatulum (Nylander, 1852) (UDGÅR)

Lasioglossum sexnotatulum er oprindeligt publiceret som tilhørende den danske fauna i Erneberg & Holm (1999), med fund af tre hunner (♀♀) fra Skindbjerg i det nordøstlige Jylland (NEJ), indsamlet i 1995 eller 1996. Arten forveksles nemt med Lasioglossum sexmaculatum (Schenck, 1853), og netop hunner af de to arter lader sig ikke adskille med sikkerhed. Lasioglossum sexnotatulum har sin udbredelse nord for Danmark og er i Sverige kun med sikkerhed kendt fra det nordlige Sverige (Madsen et al., 2021). Lasioglossum sexnotatulum er ligeledes forgæves blevet eftersøgt på området ved og nær fundlokaliteten ved Skindbjerg. Det formodes derfor, at ovenstående fund skyldes en forveksling med den meget lignende L. sexmaculatum. Lasioglossum sexnotatulum udgår derfor på denne baggrund fra listen over bier kendt fra Danmark.

 

Taxa, der skifter artsnavn

Med baggrund i den nyligt publicerede revision af Andrena-underslægten Taeniandrena (Praz et al., 2022) ændres Andrena similis Smith, 1849 til Andrena russula Lepeletier, 1841 og Andrena albofasciata Thomson, 1870 til Andrena afzeliella (Kirby, 1802). Andrena albofasciata har af flere forfattere tidligere været angivet både som selvstændig art og som juniorsynonym til Andrena ovatula (Kirby, 1802).

Mindre ændringer er for nogle arter også foretaget i selve artsnavnet. Det sker for at matche moderne taksonomisk forståelse, og i særdeleshed at artsnavnet ifølge latinsk grammatik stemmer overens med kønnet på slægtsnavnet (f.eks. Coelioxys). Artsnavne fra hankønsslægtsnavnet Coelioxys skal derfor justeres i endelsen (Coelioxys conica til C. conicus, C. conoidea til C. conoideus og C. elongata til C. elongatus).

 

To nye arter af bier for den danske fauna

Siden publicering af den det opdaterede distriktskatalog (Madsen et al., 2021) kan følgende to arter af bier tilføjes den danske bi-fauna, Andrena ventralis Imhoff, 1832 og Nomada conjungens Herrich-Schäffer, 1839.

Med overstående justeringer og tilføjelse af de to nye arter tæller faunaen af bier kendt fra Danmark nu 296 arter.

 

Nogle få ændringer bliver for nærværende ikke implementeret i den danske checkliste over bier

Der er blandt flere forfattere ofte forskellig opfattelse af slægts- og/eller artsstatus ved nogle arter, samt hvilket artsnavn der er det korrekte. Der foreligger derfor afvigelser fra fx Reverté et al. (2023), der ikke er implementeret i ovenstående, ikke mindst af hensyn til brugere af bestemmelsesnøgler, herunder de glimrende svenske digitale artsnøgler (Artnycklar, 2023). Disse ikke implementerede afvigelser omtales kort nedenfor:

Andrena morawitzi Thomson, 1872 antages i Reverté et al. (2023) som synonym (eller underart) til Andrena bimaculata (Kirby, 1802). Der synes dog stadig uklarhed om artsstatus for Andrena morawitzi, idet den bl.a. angives som selvstændig art på den svenske artfakta.se (tilgået 25.09.2023), i Scheuchl et al. (2023), i det nyere og ofte citerede tyske Taschenlexikon (Scheuchl & Willner, 2016), samt i Westrich (2018).

Andrena carantonica Pérez, 1902 er i Reverté et al. (2023), med baggrund i den nyligt publicerede artikel (Wood et al., 2022), ændret til Andrena scotica Perkins, 1916. Imidlertid argumenteres mod dette i Scheuchl et al. (2023) og da navnet A. carantonica ligeledes bruges i stort set alt anden litteratur, fastholder vi dette for nuværende på den danske checkliste. Arten har i tidligere dansk litteratur været angivet under navnet Andrena trimmerana (Kirby, 1802), der imidlertid er en anden, nærtstående, art med udbredelse i det sydlige og centrale Europa, samt sydlige England (Calabuig & Madsen, 2009). Desuden har junior synonymet Andrena jacobi Perkins, 1921 været anvendt i udenlandsk litteratur.

I Reverté et al. (2023) er Halictus underslægten Seladonia (metalvejbier) ophøjet til slægt for EU-arterne, men fastholdes som underslægt i anden global litteratur og derfor også på den danske checkliste. Underslægten Seladonia (metalvejbier) omfatter fra Danmark de tre metalskinnende vejbier Halictus confusus, H. leucaheneus og H. tumulorum.

 

Litteratur

Artdatabanken, 2023. www.artdatabanken.se & www.artfakta.se (tilgået 25.09.2023)

Artnycklar, 2023. https://artfakta.se/artinformation/artnycklar

Calabuig, I. & H.B. Madsen, 2009. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). – Entomologiske Meddelelser 77: 83-113.

Erneberg, M. & B. Holm, 1999. Bee size and pollen transfer in Cypripedium calceolus (Orchidaceae).

Nordic Journal of Botany 19: 363–367.

GBIF, https://www.gbif.org/ (tilgået 25.09.2023)

ITIS, Alexander et al., 2023. Catalogue of Life Checklist (Version 2023-08-31). ITIS. https://doi.org/10.48580/ddz4x-4ky

Madsen, H.B. & I. Calabuig, 2008. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea). – Entomologiske Meddelelser 76 (2): 145-163.

Madsen, H.B. & I. Calabuig, 2010. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). – Entomologiske Meddelelser 78 (2): 73-99.

Madsen, H.B. & I. Calabuig, 2011. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 4: Halictidae (Hymenoptera, Apoidea). – Entomologiske Meddelelser 79 (2): 85-115.

Madsen, H.B. & I. Calabuig, 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). – Entomologiske Meddelelser 80 (1): 7-52.

Madsen, H.B., Schmidt, H.T. & C. Rasmussen, 2021a. Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier Hymenoptera, Apoidea, Apiformes. –  Entomologiske Meddelelser 88 (1-2): 1-22.

Madsen, H.B., Poulsen, K.R., Rasmussen, C. & H.T. Schmidt, 2021b. En ny dansk hvepsebi Nomada bifasciata Olivier, 1811 og andre bemærkelsesværdige bier fundet på Ærø (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). –  Entomologiske Meddelelser 88 (1-2): 23-30.

Praz. C., Genoud, D., Vaucher, K., Bénon, D., Monks, J. & T.J. Wood, 2022. Unexpected levels of cryptic diversity in European bees of the genus Andrena subgenus Taeniandrena (Hymenoptera, Andrenidae): implications for conservation. – Journal of Hymenoptera Research 91: 375–428. https://doi.org/10.3897/jhr.91.82761

Reverté et al., 2023. National records of 3000 European bee and hoverfly species - a contribution to pollinator conservation. - Insect Conservation and Diversity 2023: 1-18 https://doi.org/10.1111/icad.12680

Scheuchl et al., 2023. Checkliste der Wildbienenarten Deutschlands. https://www.wildbienenzentrum.de/wp-content/uploads/2023/09/Anthophila_01.pdf

Scheuchl, E. & W. Willner, 2016. Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas. Alle Arten im Porträt. – Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim. 917 pp.

Westrich, P., 2018. Die Wildbienen Deutschlands. – Eugen-Ulmer-Verlag, Stuttgart. 824 S., 1700 Farbfotos, 17 Zeichnungen, 14 Tabellen. ISBN 978-3-8186-0123-2

Wood, T., Hogan, J., Edwards, M., Paxton, R., Praz, C., Seidel, M. & C. Schmid-Egger, 2022. Andrena scotica Perkins is the valid name for the widespread European taxon previously referred to as Andrena carantonica Pérez (Hymenoptera: Andrenidae). – British Journal of Entomology & Natural History 35: 393-408.

 

Den samlede checkliste over Danmarks bier

Du kan her finde og læse den kommenterede checkliste over Danmarks bier.

Madsen, H. B. & I. Calabuig, 2008. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del l: Colletidae
https://danbif.dk/research-files/litteratur/entomologiske-meddelelser/bind-76/madsen__h._b.___i._calabuig__2008.pdf 

Calabuig, I. & H. B. Madsen, 2009. Kommenteret checkliste over Danmarks bier –Del 2: Andrenidae
https://danbif.dk/research-files/litteratur/entomologiske-meddelelser/bind-77/calabuig__i.___h._b._madsen__2009.pdf 

Madsen, H. B. & I. Calabuig, 2010. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae
https://danbif.dk/research-files/litteratur/entomologiske-meddelelser/bind-78/madsen__h._b.___i._calabuig__2010.pdf 

Madsen, H. B. & I. Calabuig, 2011. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 4: Halictidae
https://danbif.dk/research-files/litteratur/entomologiske-meddelelser/bind-79/madsen__h._b.___i._calabuig__2011.pdf 

Madsen, H. B. & I. Calabuig, 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 5: Apidae
https://danbif.dk/research-files/litteratur/entomologiske-meddelelser/bind-80/madsen__h._b.___i._calabuig__2012.pdf 

Madsen, H.B., Schmidt, H.T. & C. Rasmussen, 2021a. Opdateret distriktskatalog over Danmarks bier Hymenoptera, Apoidea, Apiformes.
https://danbif.dk/research-files/litteratur/entomologiske-meddelelser/bind-88/BierDistrikt.pdf 

Madsen, H.B., Poulsen, K.R., Rasmussen, C. & H.T. Schmidt, 2021b. En ny dansk hvepsebi Nomada bifasciata Olivier, 1811 og andre bemærkelsesværdige bier fundet på Ærø
https://danbif.dk/research-files/litteratur/entomologiske-meddelelser/bind-88/Nybi.pdf 

Beslægtede emner