Sidst opdateret d. 29. november 2023

Artsgrupperne på Arter

Få et hurtigt overblik over de 12 artsgrupper, vi opererer med på Arter

Fire Artsgrupper

Arter fra fire af de 12 artsgrupper: øvrige dyr, planter, svampe samt tang og alger. De fire arter tilhører hver sit rige: hhv. dyreriget, planteriget, svamperiget og riget Chromista. Fotos: Lars Skipper.

På Arter opererer vi med 12 artsgrupper. Disse grupper er ikke alle beslægtede, afgrænsede enheder, men er i højere grad valgt ud fra et praktisk og traditionelt synspunkt. Antallet af arter varierer fra 25 danske padder og krybdyr til næsten 20.000 danske insekter.

Øverst i stamtræet har vi hvirveldyrene. De omfatter artsgrupperne pattedyr, fugle, krybdyr og padder samt fisk.

Tidligere opererede vi med artsgrupperne de seksbenede, de ottebenede og de mangebenede. Disse navne dækker ganske godt, men vandt ikke indpas. Navnet de mangebenede overlevede dog. Denne gruppe dækker krebsdyr og tusindben.

De ottebenede, nu edderkopper og mider m.m. omfatter desuden mejere og mosskorpioner – samt skorpioner, af hvilke vi dog ikke har nogen vildtlevende arter i Danmark.

Insekter er den suverænt artsrigeste artsgruppe med næsten 20.000 danske arter. Langt hovedparten (over 95 % af arterne) udgøres af the big five: årevinger, tovinger, biller, sommerfugle og næbmunde. Insekter rummer også Entognatha – en såkaldt søstergruppe til insekterne, som omfatter springhaler og de lidet kendte diplurer og proturer. Manglen på et dansk navn på gruppen indikerer det manglende fokus.

Dyrearter, der ikke passer i de øvrige kategorier, placeres i en restgruppe, kaldet øvrige dyr. Det drejer sig om bl.a. bløddyr (snegle, muslinger m.fl.), gopler og en lang række ”orme”.

Vædder

Insekter er den suverænt artsrigeste artsgruppe med godt 20.000 danske arter. Foto: Lars Skipper.

Går vi videre til planteriget, har vi de to artsgrupper: planter og mosser. Det ville i princippet være mere korrekt at kalde artsgruppen planter for karplanter, da mosser også er planter. Men begrebet karplanter kendes af de færreste og ville nok forvirre mere, end det ville gavne.

Svampene blev oprindeligt placeret i planteriget, men har nu deres eget rige, og ligesom vi snakker om flora og fauna i forbindelse med planter og dyr, kan vi tilføje funga.

Med over 8.000 danske arter udgør svampene den artsrigeste gruppe efter insekterne og favner bredt, fra mug og skimmel til gastronomiske herligheder såsom rørhatte og kantareller. Artsgruppen omfatter desuden svampedyrene. De blev tidligere kaldt slimsvampe, men de har vist sig ikke at tilhøre svamperiget men derimod protozoriget.

Sidst men ikke mindst er der tang og alger – en ”rodegruppe” med repræsentanter for hele fire riger. Nogle af disse hører faktisk også til planteriget. Andre hører til protozoriget, og det vi i gamle dage kaldte blågrønalger hedder nu cyanobakterier og tilhører, som navnet indikerer, bakterieriget. Derudover har nogle alger deres stort set eget rige, Chromista, som ikke har noget dansk navn p.t. Artsgruppen tang og alger benyttes ligeledes som restgruppe for arter, der ikke passer ind andre steder: forskellige grupper af bakterier, protozoer m.fl. Disse er dog i skrivende stund yderst sporadisk repræsenteret på Arter. Til yderligere forvirring placeres ægsporealger i artsgruppen svampe på trods af et nærmere slægtskab med alger, da disse alger tidligere blev opfattet som svampe, og da de traditionelt har været varetaget af mykologer (svampeeksperter).

De 12 artsgrupper fordelt på riger

Tallet i parentes ud for den enkelte artsgruppe angiver antallet af danske arter pr. 29-11-2023.

Dyreriget

Pattedyr (91)

Fugle (499)

Krybdyr og padder (25)

Fisk (245)

Insekter (19.587)

Edderkopper og mider m.m. (1.677)

De mangebenede (1.014)

Øvrige dyr (2.529)

Planteriget

Planter (2.181)

Mosser (633)

Svamperiget*

Svampe (8.197)

* Desuden et par hundrede arter af svampedyr (protozoriget).

På tværs af riger

Tang og alger* (1.627)

*Omfatter desuden bakterier og protozoer (på nær svampedyr) m.fl.