Sidst opdateret d. 5. oktober 2023

Om flagermusene i Danmark

Flagermusenes økologi

Af Jan Durinck

Flagermus spiser insekter om natten og er med til at holde nattens mængde af insekter i skak. Rundt om i verden bidrager flagermusarter også til både bestøvning af blomster og vigtig spredning af frø. Vi havde ikke mango, bananer og tequila hvis det ikke var for flagermus. Med over 1400 arter er flagermus næst efter gnaverne den mest artsrige pattedyrsgruppe i verden.

Flagermus er de eneste pattedyr, der kan flyve rigtigt. De føder levende unger, som dier og hen på sommeren lærer ungerne at flyve selv. Flagermus kan blive virkelig gamle. Den ældste observerede flagermus blev 41 år gammel. De lever af insekter, som de oftest fanger i luften eller tæt på vandoverflader, men de kan også tage insekter på jorden og på planter. De har følsomme ører og finder rundt og fanger insekterne ved hjælp af ultralyd. Lydene udsendes og modtages lidt som en sonar - samme metode som for eksempel delfiner benytter. Lydene de sender ud danner et 3D-billede af deres omgivelser og de insekter, de spiser. Det kan være fra små myg til store natsværmere og biller, som især de store flagermus æder.

Sonogram Damflagermus Infoartikelflagermuseneidanmark Jandurinck

 

Man ser kun de almindelige arter af flagermus på jævnlig basis. Oftest dem som flyver ud fra deres reder inden mørket har sænket sig. Det er især arterne sydflagermus, dværgflagermus og troldflagermus. Man ser især sydflagermus, fordi den lever sammen med mennesker i bygninger og kommer ud meget tidligt efter solnedgang.

Flagermusarter i Danmark

Der findes 17 arter af flagermus i Danmark. De udgør over en fjerdedel af alle arter af landpattedyr i Danmark kun overgået af gnaverne.

De fleste flagermusarter bor både i bygninger og i hulheder i træer. Der er arter, der adskiller sig: sydflagermusen, der udelukkende bor i bygninger ligesom Skimmelfagermus mest er i huse. Brunflagermusen, der udelukkende bor i hulheder i træer og Vandflagermusen der sjældent bor i bygninger. Flagermusarterne er også specialiserede i at fange bytte under forskellige forhold: Vand- og damflagermus søger ofte deres føde lavt over fjorde, søer og åer. Brun- og skimmelflagermus jager ofte i stor højde over marker og skove. Trold- og dværgflagermus er meget knyttet til skove, men alle arterne kan i forskelligt omfang findes på gode insektsteder.

Hvordan opleves flagermus?

Du kan selv se flagermus ved solnedgang, men du kan også lyse op i luften om natten, på steder, hvor de flyver. Du kan også bruge en flagermusdetektor. Her kan du ved hjælp af detektoren høre flagermusenes ultralydsskrig, som ellers ikke er hørbare for det menneskelige øre. Således kan der både høres forskel på arterne og om de er på jagt, bare flyver rundt og orienterer sig, eller om der er hanner, der ”snakker med damerne”. 

Hvor kan du opleve flagermus?

Særligt i skovene og ved søer kan du opleve mange flagermus. De flyver tæt på bevoksning eller lavt over vandfladerne, hvor der er mange insekter. Insekter er svage flyvere, så de vil altid samles, hvor der er læ. Læsiden af en skovkant med vand i nærheden er de bedste steder.

De findes faktisk også i haven

Nogle af de gode steder at se flagermus er ofte i private haver. Måske er der også flagermus i din have? Byernes haver udgør en meget varieret ”naturtype”, der kan rumme en stor aktivitet af insekter og flagermus både sommer og efterår.

Vinter- og sommerhus

Flagermus er aktive fra april til november, hele vinteren går de i dvale og behøver derfor ingen mad. Om sommeren rykker de ud og bor i hule træer, under bark, på lofter og mange andre steder. Om vinteren sætter de sig på frostfrie steder, hvor de kan slippe for kulde, udtørring og ikke mindst for at sove i fred for rovdyr. Vand- og damflagermusene flyver mest til de midtjyske kalkgruber som Mønsted Kalkgrube for at overvintre. De laver altså årligt lokale træk inden for landets grænser. Nogle arter som især troldflagermus og brunflagermus, er delvist ”trækfugle”, hvor en del flyver til Mellemeuropa for at overvintre, men også skimmelflagermus og dværgflagermus kan foretage egentlige træk.

Hvordan kan du hjælpe flagermusene?

Hvis du skal gøre noget for flagermus, skal du sørge for mad og en seng at sove i. Hvis du indretter din have, så den er god for insekter, vil flagermusen også nyde godt af det. Vand, gode nektarplanter, døde og/eller gamle træer er nogle af de komponenter, insekter er rigtig glade for.

Flagermus er strengt beskyttede arter. Det er derfor ulovligt at slå dem ihjel eller at ødelægge deres yngle- eller rasteområder og deres vinteropholdssteder.

Vandflagermusivinterhi Jandurinck
Flagermusdetektor Jandurinck
Beslægtede emner