Sidst opdateret d. 27. juni 2024

Privatlivspolitik

Regler for beskyttelse af persondata, sletning af bruger samt klagevejledning

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Organisationen bag portalen Arter (i det følgende kaldet ”organisationen”) er et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum, som begge er dataansvarlige i forhold til dig som oprettet bruger af Arter. Det fælles dataansvar er reguleret i en 'Aftale vedrørende fælles dataansvar', som du kan se her.

Organisationen behandler dine personoplysninger med henblik på at have dig oprettet som bruger af hjemmesiden, appen og portalen Arter. Dette omfatter navnlig behandling til følgende formål: 

  • Oprettelse og drift af en brugerkonto. For almindelige brugeres vedkommende vil det sige, at man har en brugerprofil, som er baseret på et selvvalgt brugernavn, en adgangskode og den e-mailadresse, man som bruger opretter sig med. For ekspertbrugere gælder, at brugernavnet er enslydende med den enkelte ekspertbrugers faktiske navn.

  • Fund, billeder og kommentarer, hvortil brugernavnet tilknyttes og vises offentligt på Arter.

  • Henvendelse til brugeren fra organisationen bag Arter ved hjælp af e-mail eller som kommentar på Arter i forbindelse med support, validering (godkendelse) og kvalitetssikring af fund, brugerundersøgelse (såsom spørgeskemaer), henvendelser fra pressen og øvrig markedsføring samt notifikationer, som baserer sig på netop det geografiske område, brugeren befinder sig i. Sidstnævnte er pr. 27. november 2020 ikke en funktionalitet, der findes på Arter, men den ventes udviklet på sigt.

  • Henvendelse til brugeren fra en myndighed, eksempelvis en styrelse eller en kommune, hvis der er gjort fund af forvaltningsmæssig interesse, f.eks. en sjælden, en beskyttet eller en invasiv art.

  • Statistik, som fortæller om brugen af Arter til it-udviklings- og markedsføringsmæssige formål, når eksempelvis Arter omtales i medierne, og det opgøres, hvor mange brugere, fund, billeder osv. Arter har på et givent tidspunkt. Ligeledes i forbindelse med afrapportering, årsrapporter og deslige.

Organisationen behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Behandlingen baseres på samtykke med hjemmel i databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra a). Og samtykket til videregivelsen af information til GBIF er afgivet efter artikel 49, stk. 1, litra a).

Modtagere eller kategorier af modtagere

Fund, som registreres på Arter, bliver overført til databasen hos GBIF, Global Biodiversity Information Facility, der som international organisation arbejder for at stille data om biodiversitet til rådighed via internettet på globalt plan. For den enkelte bruger af Arter medfører dette, at brugerens brugernavn følger med over i GBIF, når data overføres fra Arter. Hvis en almindelig bruger har valgt at benytte sit faktiske navn, vil dette dermed blive overført til GBIF. Hvis en bruger er oprettet som en ekspertbruger, vil vedkommendes brugernavn altid være det samme som personens faktiske navn, og dette vil dermed blive overført til GBIF, når et fund, som ekspertbrugeren har registret på Arter, bliver overført til GBIF. Organisationen bag Arter har ingen indflydelse på og kan ikke stilles til regnskab for, hvordan GBIF behandler brugernavnet for en Arter-bruger, efter at dette er blevet overført som data tilknyttet fund til GBIF.

Du giver derfor også samtykke til, at dit brugernavn på Arter samt oplysninger om dine fund videregives til organisationen GBIF, som er en international organisation med sekretariat i København og medlemmer i en række lande i verden, herunder lande uden for EU/EØS. Du er hermed blevet gjort opmærksom på, at oplysningerne dermed videregives til lande, som ikke har samme garantier for databeskyttelse, som gælder inden for EU. Dette kan indebære en risiko for, at dine oplysninger behandlet af organisationen Arter efter videregivelsen til GBIF kan anvendes til uvedkommende formål.

Endvidere er det muligt for enhver bruger af Arter ved hjælp af søgefunktionen på Arter at fremsøge fund baseret på brugernavn, også selvom den søgte bruger er en anden end den, der foretager søgningen. Herudover har enhver bruger af Arter adgang til at trække data ud af Arter, og her vil brugernes brugernavne også fremgå i forbindelse med de enkelte fund.

Som bruger af Arter indvilger man desuden i, at ens brugernavn udveksles med andre landes nationale artsportaler, altså hjemmesider, som kan sidestilles med Arter. Det kunne eksempelvis være Artportalen i Sverige, Artsdatabanken i Norge eller Suomen Lajitietokeskus i Finland. Pr. 27. maj 2020 foregår der ingen udveksling af data med andre nationale artsportaler fra Arter, men dette kan komme på tale på sigt.

Den tekniske drift af Arter varetages af Danmarks Miljøportal (DMP), som således er databehandler for organisationen.

Roller og ansvar angående data internt i organisationen bag Arter

Under dette afsnit gennemgås det, hvilke roller og ansvar henholdsvis Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum og Danmarks Miljøportal har i forhold til data.

  • Miljøstyrelsen er ansvarlig for den tekniske drift af Arter. Det vil sige, at styrelsen vil have adgang til personoplysningerne i forbindelse med administration af systemet og vil således behandle data, herunder persondata fra brugerne.

  • Statens Naturhistoriske Museum har ansvar for den artsmæssige (taxonomiske) faglighed på Arter, og museet har i den forbindelse behov for at kunne tilgå de persondata, der uploades til portalen.

  • Danmarks Miljøportal varetager den daglige drift af Arter. For at kunne sikre en effektiv support og fejlsøgning er det nødvendigt for Danmarks Miljøportal at have adgang til data i systemet. Danmarks Miljøportal er således databehandler for organisationen.  

Opbevaring af dine personoplysninger
Organisationen behandler dine oplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage, jf. dog kommentarer nedenfor under dine rettigheder.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, som organisationen behandler om dig. Du har efter artikel 21 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod organisationen ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Efter artikel 16 har du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har endvidere efter artikel 17 i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er anført i afsnittet om opbevaring af dine personoplysninger.  Endelig har du efter artikel 18 i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Sletning af bruger
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, det vil sige få din bruger slettet. Dette kan du gøre ved at kontakte kontakte Arters support, der varetages af Danmarks Miljøportal (se Beslægtede emner nederst på denne side). Når du trækker dit samtykke tilbage, vil din profil blive slettet, men de fund, kommentarer og øvrige data, som du har lagt ind på Arter, vil ikke blive slettet, heller ikke billeder. Disse vil Arter fortsat have brugsretten over. Til gengæld vil fund, tilknyttede data, kommentarer og billeder blive anonymiserede, så dit brugernavn ikke længere optræder i forbindelse med dem.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

De heri angivne rettigheder kan kun anvendes af fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber samt udenlandske selskabskonstruktioner, der efter gældende dansk ret sidestilles hermed.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte organisationen, jf. nedenfor.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Organisationen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til organisationens behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte kontakte Arters support, der varetages af Danmarks Miljøportal (se Beslægtede emner nederst på denne side). Du kan også kontakte Miljøstyrelsen som repræsentant for organisationen på telefon 72 54 40 00, på e-mail mst@mst.dk eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.

Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Hvis du har spørgsmål til organisationens behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver på telefon 72 54 40 00, på e-mail dpo@mim.dk eller på adressen Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Att. databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet
Du kan klage over organisationens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet via de kontaktoplysninger, som fremgår af Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk, eller fra din digitale postkasse på Borger.dk.

Beslægtede emner