Sidst opdateret d. 23. november 2023

Oversigt over datasæt

Udforsk samtlige datasæt på Arter.

Udover fund meldt ind direkte på Arter, vises også fund fra en række eksterne kilder. Disse omfatter datasæt fra bl.a. naturhistoriske museer, foreninger samt atlasprojekter.

Vi arbejder på Arter groft sagt på at integrere så mange datasæt over dansk biodiversitet, som vi kan få fingrene i. Det skal dog pointeres, at det ikke er et mål i sig selv at få så mange fund som muligt, men derimod at være en samlende portal for formidling af fund af dansk biodiversitet, så du blot behøver at gå ét sted hen.

Datasættene spænder vidt i omfang – fra 25 fund til ca. 30 mio. fund. Nogle er artsgruppe-specifikke, andre går på tværs af artsgrupper, men samlet set repræsenterer de samtlige 12 artsgrupper på Arter - omend i meget varierende grad.

Datasættene spænder imidlertid også vidt, hvad angår troværdighed. F.eks. omfatter datasættet fra Atlas Flora Danica næsten 1 mio. fund (indsamlet gennem mere end 20 år) med dokumentationskrav på vanskelige arter og ekspertgennemgang af disse. Omvendt bygger et datasæt som iNaturalist på bestemmelser foretaget af såvel lærd som lægmand – og ofte kommer de involverede personer fra andre dele af verden og ser biodiversiteten igennem andre briller. Vi viser på Arter kun fund fra iNaturalist, der har opnået etiketten ”forskerkvalitet”. Barren er imidlertid ret lav, så understøttelse af ID fra blot to personer er nok til, at et fund opnår forskerkvalitet.

Dynamiske Datasæt

De fleste datasæt på Arter er statiske, men enkelte er dynamiske. Til de sidstnævnte hører bl.a. Svampeatlas, DOFBasen og iNaturalist.


Til- og fravalg af datasæt

Det er på Arter muligt at til- eller fravælge datasæt (se skærmdump nederst på siden). Det er således muligt for brugere kun at se fund fra særligt relevante og troværdige datasæt – eller omvendt at udelukke specifikke datasæt, hvor validering og dokumentation er mindre pålideligt.

Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at der ikke for nogen datasæts vedkommende er 100% garanti for korrekt angivelse af fund.

Vi vil kraftigt opfordre brugere af Arter til kritisk at fra- og tilvælge datasæt afhængigt af formålet med søgningen. Som hjælp til denne vurdering, anbefales det at tage et kig på beskrivelserne af de enkelte datasæt. Links til disse fremgår af listen nedenfor. 

Gravehveps Og Krabbe

Nok er der mange fejl i de eksterne datasæt, men der dukker også adskillige interessante fund op, bl.a. af hidtil ukendte danske arter. Det gælder f.eks. gravehvepsen Sphex funerarius og krabben Xantho pilipes. Sidstnævnte fund blev gjort af en tysker på et tysk forskningsskib ved Læsø. Fotos: Jonas Rolighed (tv) og Mario Finkel (th).


Eksterne datasæt på Arter

I listen nedenfor linkes til beskrivelser af de enkelte datasæt på hhv. Arter og GBIF. Herudover angives perioden for omfattede fund samt antallet af fund i de oprindelige datasæt (pr. november 2023). Der kan være flere grunde til, at ikke alle fund bliver vist på Arter. Flere datasæt omfatter udenlandske fund, men disse er ikke medregnet.

Langt hovedparten af datasættene er statiske, men enkelte er dynamiske og opdateres med jævne mellemrum (hvilke og med hvilken frekvens fremgår af oversigten nedenfor). De ”døde” datasæt er dog ikke nødvendigvis 100% statiske, da der kan ske enkelte opdateringer i form af fejlrettelser, opdatering af navne m.v.

Atlasprojekter

Atlas Flora Danica
(Arter) (GBIF) (periode: 1992-2012) (933.208 fund)

Atlasprojektet Danske Dagsommerfugle
(Arter) (GBIF) (periode: 1900-1993) (199.307 fund)

Dansk Pattedyratlas
(Arter) (GBIF) (periode: 2003 plus enkelte fund fra 1973 til nu) (57.421 fund)

Citizen science

iNaturalist, validerede artsfund fra Danmark
(Arter) (GBIF) (periode: 1768-2023) (339.757 fund. Dynamisk: opdateres hver anden uge)

Myrejagten
(Arter) (GBIF) (periode: 2017-2018) (1.689 fund)
 

Foreninger

Biologisk Forening for Nordvestjylland - feltobservationer
(Arter) (GBIF) (periode: 1750-2015) (22.945 fund)

Bugbase, Lepidopterologisk Forenings artsfund i Danmark
(Arter) (GBIF) (periode: 1900-2022) (1.738.546 fund)

Dansk Ornitologisk Forenings artsfund i Danmark
(Arter) (GBIF) (periode: 1499-2023) (31.952.171 fund. Dynamisk: opdateres en gang om ugen)

Fynske guldsmede v/ Entomologisk Selskab for Fyn
(Arter) (GBIF) (periode: 1971-2021) (1.822 fund)

Svampeforeningens artsfund i Danmark
(Arter) (GBIF) (periode: 1762-2023) (1.073.629 fund. Dynamisk: opdateres en gang om ugen)

Forskningsprojekter

Biowide - artsdata fra projektet Biowide
(Arter) (GBIF) (periode: 2014-2016) (36.323 fund)

Danske galmyg (Cecidomyiidae)
(Arter) (GBIF) (periode: 1872-2022) (6.770 fund)

Diversitet af biller i vådområdet Vejlerne - data fra specialeprojekt
(Arter) (GBIF) (periode: 2018) (4.434 fund)

Enlige bier og humlebier i et dansk agerlandskab, PhD-studie på Midtsjælland
(Arter) (GBIF) (periode: 1997-1997) (5.886 fund)

Naturovervågning

AVJNF: Søholt Storskov, inventering af flagermus med håndholdt detektor
(Arter) (GBIF) (periode: 2020) (25 fund)

AVJNF: Søholt Storskov, inventering af flagermus med stationære detektorer
(Arter) (GBIF) (periode: 2020) (314 fund)

AVJNF: Søholt Storskov, monitering af dagsommerfugle, køllesværmere, guldsmede og vandnymfer
(Arter) (GBIF) (periode: 2020) (429 fund)

AVJNF: Søholt Storskov, monitering af lav og mosser
(Arter) (GBIF) (periode: 2020) (1.355 fund)

AVJNF: Søholt Storskov, paddemonitering
(Arter) (GBIF) (periode: 2020) (160 fund)

AVJNF: Vilsted Sø, Guldsmede
(Arter) (GBIF) (periode: 2021) (1.725 fund)

Danmarks Miljøportals Naturdatabase
(Arter) (GBIF) (periode: ) (13.268.047 fund. Dynamisk: opdateres en gang om ugen)

Invasive arter i Danmark
(Arter) (GBIF) (periode: ) (1.843 fund)

Naturovervågningsdata, Amphi Consult og Biomedia
(Arter) (GBIF) (periode: 1969-2016) (47.254 fund)

Samlinger - Museer/Private

Alger fra Danmark i SNMs samlinger
(Arter) (GBIF) (periode: 1758-2007) (106.550 fund)

Danske blomstertæger (Miridae)
(Arter) (GBIF) (periode: 1870-2012) (7.093 fund)

Danske bredtæger, randtæger og ildtæger (Pentatomoidea, Coreoidea og Pyrrhocoroidea)
(Arter) (GBIF) (periode: 1811-2000) (9.577 fund)

Danske græshopper (Orthoptera)
(Arter) (GBIF) (periode: 1992-2009) (699 fund)

Danske netvinger (Neuroptera)
(Arter) (GBIF) (periode: 1994-2014) (381fund)

Invertebrater (ekskl. entomologi) i SNMs samlinger
(Arter) (GBIF) (periode: 1750-2020) (2.527 fund)

Levermosser og hornkapsler i Danmark
(Arter) (GBIF) (periode: 1850-2014) (8.892 fund)

Salamandre fra Danmark i SNMs samlinger
(Arter) (GBIF) (periode: 1758-2004)  (557 fund)

Svampe fra Danmark i SNMs samlinger
(Arter) (GBIF) (periode: 1758-2007) (38.570 fund)

Vandlevende biller, artsfund fra Mogens Holmen
(Arter) (GBIF) (periode: 1963-2022) (23.958 fund)
 

Potentielle fremtidige datasæt

Mange små, store og meget store datasæt er kommet i hus, men flere er på vej. Bl.a. er samlingerne på de vigtigste danske naturhistoriske museer i disse år ved at blive registreret og digitaliseret under Specify. Flere af de allerede implementerede datasæt indgår dog her.

Blandt potentielle datasæt er følgende:

  • Specify (fælles standard for forvaltning af naturhistoriske samlinger i Danmark)
  • Fiskeatlas (samarbejde mellem Statens Naturhistoriske Museum, DTU Aqua og Krog Consult)
  • Vanda (Miljøstyrelsens data fra miljøundersøgelser i hav, søer og vandløb)

Beslægtede emner