Sidst opdateret d. 21. september 2023

Upload flere fund via Excel-fil

Det kan være en tidskrævende opgave at lægge fund ind på Arter. Hvis du ligger inde med et større antal fund, kan Arter hjælpe dig med at indlæse dine fund, hvis du sender dem til os i en Excel-fil.

Kontakt Arters support, før du går i gang

Der er mange ting, der skal være i orden for at kunne uploade et datasæt. Derfor har vi udviklet et værktøj, hvor du selv kan kontrollere indholdet og opsætningen af din Excel-fil, inden Arter indlæser data på dine fund. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, inden du går i krig med at teste dit datasæt.

Forud for test og indlæsning af fund fra din Excel-fil vil det være en fordel, at du kontakter Arters support, da selve indlæsningen af fund fra Excel-fil kun kan gennemføres i fællesskab med Arter. Du finder kontaktinfo til Arters support under 'Beslægtede emner' til sidst i denne vejledning.

Test dine data

Til brug for indlæsning af dine fund og forudgående test af dine data har vi lavet en Excel-fil, som du kan hente via din brugermenu:

 1. Gå ind i din brugermenu og vælg 'Indstillinger'.
 2. Under 'Indstillinger' scroller du ned i bunden til 'Test import af data' og henter filen importark.xls
Testimport1 2PIX
Testfil2 2PIX

 
Bemærk!
Det er vigtigt, at filen, der skal indlæses, opfylder de krav, der beskrives herunder, så f.eks. det korrekte artsnavn registreres, og så data kommer i de korrekte felter.

Det gælder både formater, f.eks. datoformat i 'Observationsdato', og tilladt indhold i felter, f.eks. 'Fundtype', hvor det er vigtigt, at der ordret skrives en af de fundtyper, der er angivet som tilladt på listen, og ikke andet. Hvis der er slåfejl eller andet indhold i feltet end det tilladte, vil data ikke blive registreret korrekt.

Beskrivelse af felterne i Excel-filen

Rækker
Række 1 i arket er overskrifter. Der må ikke ændres i tekster eller kolonner.
Række 2 i arket er et eksempel på data og bør slettes.

Kolonner
Taxon ID
Valgfrit felt. Kan udfyldes med ID-nummer fra Arter.
Hvis feltet udfyldes, skal det være et validt ID-nummer fra Arters Artsbog, f.eks. 55568 for arten Kvalkved.

Idkvalkved Onepix


Taxon latinsk navn

Det videnskabelige navn for arten.

Taxon dansk navn
Det danske navn for arten (inklusive synonymer).

Taxon ID, Taxon latinsk navn og Taxon dansk navn vil tilsammen blive brugt (i nævnte rækkefølge) til at finde det korrekte arts-/taxonnavn i Arter. Mindst ét af felterne skal være udfyldt.

Observationsdato
Obligatorisk felt. Skal have formatet DD-MM-ÅÅÅÅ.

Observationstidspunkt
Valgfrit felt. Skal have formatet TT:MM.

Fundbeskrivelse
Valgfrit felt. Maks. 250 karakterer.

Økologi beskrivelse
Valgfrit felt. Maks. 250 karakterer.

Indsamlet
Udfyldes med Ja eller Nej. Hvis det ikke udfyldes, tolkes det som “Nej”.

Samling
Valgfrit felt. Udfyldes med sted for indsamlet materiale.

Fundtype
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Visuel observation
 • Auditiv observation
 • Spor
 • eDNA
 • Skriftlig kilde
 • Ikke angivet
 • Indsamlet eksemplar

Hyppighed
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Eftersøgt, men ikke fundet
 • Et individ
 • Få individer
 • Hist og her
 • Talrig
 • Dominerende
 • Ikke angivet

Tilstand
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Levende
 • Død
 • Dræbt
 • Bekæmpet
 • Ikke angivet

Levested
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Løvskov
 • Løvskov med naturskovspræg
 • Nåleskov/plantage
 • Nåleskov med naturskovspræg
 • Blandskov (med løv- og nåletræer)
 • Blandskov (med løv- og nåletræer) med naturskovspræg
 • Sumpskov
 • Pilemose/-krat
 • Kyst- og overdrevskrat
 • Klit
 • Hede
 • Eng
 • Strandeng
 • Mose
 • Græsland
 • Græsningsskov/dyrehave
 • Park/kirkegård
 • Have
 • Gødet græsmark
 • Gødet mark med enårig afgrøde
 • Brakmark
 • Levende hegn
 • Industriel habitat (råstofgrav, savværk m.v.)
 • Sten
 • Murværk
 • Bygning, udvendigt
 • Indendørs, opvarmet bygning
 • Indendørs, uopvarmet bygning
 • Bymiljø
 • Ruderat
 • Kilde
 • Bæk
 • Mellemstort vandløb
 • Stort vandløb
 • Kanal/grøft
 • Temporært vandhul
 • Permanent vandhul
 • Strand
 • Kystlagune
 • Strandsø
 • Vade
 • Åbent hav
 • Rev
 • Havgræsbed
 • Beskyttet hav
 • Havn
 • Andet

Substrat
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Jord/humus
 • Småsten/grus
 • Ler
 • Sand
 • Kalk
 • Tørv
 • Mor
 • Muld
 • Gødet jord
 • Træ- og barkflis
 • Dødt ved
 • Bark af levende træer
 • Ved og rødder af levende træer
 • Løv- eller nåledække, løse blade og nåle
 • Urtestængler, græsstrå m.v.
 • Rakler og frugter af vedplanter
 • Levende blade
 • Levende blomster
 • Mos
 • Levermos
 • Tørvemos
 • Alger
 • Ekskrementer
 • Levende hvirveldyr
 • Rester af hvirveldyr (ådsel, fjer, pels m.v.)
 • Andre dyr
 • Svampe
 • Svampedyr
 • Sten/klippe
 • Sur sten
 • Kalksten
 • Beton
 • Bygningssten (tegl, mursten m.v.)
 • Asfalt
 • Brandplet
 • Stenbund
 • Sandbund
 • Lerbund
 • Dyndbund
 • Andet substrat

Livsstadie
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Æg
 • Larve
 • Puppe
 • Nymfe
 • Nyforvandlet
 • Unge
 • Juvenil
 • Voksen
 • Tetrasporofyt
 • Gametofyt
 • Mikrothallus
 • Makrothallus
 • Sporofyt/med sporehuse
 • Frø
 • Kimplante
 • Vegetativ
 • Blomstrende
 • Frugtbærende
 • Med frugtlegemer
 • Vegetativ mycelie/thallus
 • Sklerotie
 • Mykorrhiza
 • Symtom
 • Pyknide-stadie
 • Æcidium-stadie
 • Urenidium-stadie
 • Teliospore-stadie
 • Larvekoloni
 • Æghob

Oprindelse
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Spontan
 • Dyrket
 • Udsået
 • Udplantet
 • Forvildet
 • Udsat
 • Undsluppen

Antal
Valgfrit felt.
Alle heltal.

Registreringsmetode
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Tilfældig observation
 • Systematisk observation (plotless)
 • Systematisk observation (plot)
 • Systematisk observation (transekt)
 • Systematisk observation (punkttælling)
 • Bundprøve
 • Jordprøve
 • Vandprøve
 • Førneprøve
 • Vedprøve
 • Ketsjning
 • Faldfælde
 • Vinduesfælde
 • Malaisefælde
 • Feromonfælde
 • Gul fangbakke
 • Lokning med sukker/rødvin
 • Lysfælde
 • Anden aktiv fælde med lokkemiddel
 • Anden passiv fælde
 • Lyslokning
 • Andet

Køn
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Han
 • Hun
 • Arbejder

Adfærd
Valgfrit felt.
Tilladt indhold (skal skrives ordret):

 • Jagende
 • Spisende
 • Hvilende/rastende
 • Trækkende
 • Flyvende
 • I parring
 • Under forvandling
 • I dvale
 • Æglæggende
 • Ynglende
 • Anden

Fundet på/i Taxon ID
Valgfrit felt. Kan udfyldes med ID-nummer fra Arter. Hvis det udfyldes, skal det være et validt ID-nummer fra Arters Artsbog.

Lat(Y) og Long(X)
Begge værdier skal være udfyldt.

Inden test af Excel-fil skal du vælge, hvilket koordinatsystem - WGS84 eller UtmZone32N - der skal bruges til angivelse af koordinater ved import. 

Værdierne i Lat(Y) (Latitude/Breddegrad (UTMY)) og Long(X) (Longitude/Længdegrad (UTMX)) skal angives i ét af disse to formater. Værdier indlæses som eller konverteres til WGS84 ved upload.

Koordinater1 2PIX
Koordinater2 2PIX

 

Usikkerhed (m)
Valgfrit felt. Heltal mellem 0 og 1000.
Fundets usikkerhed vil blive sat til tallet. Hvis feltet er tomt, sættes usikkerhed til 0.

Sløret
Udfyldes med Ja eller Nej. Hvis det ikke udfyldes, tolkes det som “Nej”.

Test af Excel-fil

Når du er klar til at teste, om dataene i din Excel-fil er valide, skal du gøre følgende:

 1. Gå ind i din brugermenu og vælg 'Indstillinger'.
 2. Under 'Indstillinger' scroller du ned i bunden til 'Test import af data' og klikker på 'Test import'.
Testimport1 2PIX
Testimport5 2PIX

 

Når du har valgt Excel-filen og valgt koordinatsystem, kan du teste, om dine data er valide ved at klikke på ’Analysér’.

Er der fejl i opsætningen af din Excel-fil eller dine data, vil systemet beskrive dine fejl. Fejlene vil altid blive indledt med nummer på den række, der er fejl i. Undersøg fejlen og se, om det er muligt at rette denne, alternativt kan du kontakte Arters support.

Finder analysen ikke nogen fejl, vil systemet skrive, at kolonner og rækker er valide, og hvor mange fund der er i arket.

Testimport3 2PIX
Testimport4 2PIX

 

Indlæsning af dine fund

Når alle kolonner og rækker er valide, kan Arters support hjælpe med indlæsningen af fundene. I den forbindelse skal det afgøres, om fundene skal indlæses som validerede eller ikke-validerede. Disse fund vil blive knyttet til din bruger.

Når fundene er indlæst, kan du via ‘Rediger fund’ på de enkelte fund lægge fotos på eller redigere andre informationer om fundet. Skulle et enkelt fund være sat til forkert art, kan dette ændres via ‘Foreslå ny art’, men skal så revalideres.

Beslægtede emner