Sidst opdateret d. 13. november 2023

Administrative lister over rødlistede arter, beskyttede arter, invasive arter m.v.

En lang række danske arter er beskyttet via nationale og internationale aftaler, love og bekendtgørelser. Mange arter er kommet til landet ved menneskets hjælp, og en del af disse udgør en trussel mod naturligt hjemmehørende arter. Se hvilke kategorier, der opereres med på Arter

Arter rummer oplysninger om de enkelte arters optræden på et bredt udvalg af administrative lister. Herunder finder du en oversigt over disse administrative lister med angivelse af de tilhørende kategorier.

Den danske rødliste

Læs mere på hjemmesiden for Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

Rødliste-angivelserne bliver ikke vedligeholdt på Arter, men hentes direkte fra Institut for Ecoscience, der er ansvarlig for opdateringerne. Årstallet for den seneste vurdering fremgår af Artsbogen under status for de enkelte arter.

 • RE Regionalt uddød 
 • CR Kritisk truet
 • EN Truet
 • VU Sårbar
 • NT Næsten truet
 • DD Utilstrækkelige data
 • LC Livskraftig
 • NA Ikke relevant
 • NE Ikke vurderet
Roedlistekategorier

 


Artsfredningsbekendtgørelsen

Læs mere på Miljøminsteriets hjemmeside

 • Bilag 1 Fredede vildtlevende dyr
 • Bilag 2 Fredede planter
 • Bilag 3 Igler og snegle
 • Bilag 4 Arter af fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, Bilag III, A og B, og som kan handles henholdsvis uden for og inden for Danmarks grænser:
 • Bilag 5 Pattedyr og fugle, der ikke må konserveres, hvis de stammer fra den danske natur
 • Bilag 6 Arter, der kun må plejes af en person eller virksomhed, der er bemyndiget i medfør af § 30, stk. 1, hvis de findes tilskadekomne eller som nødstedt yngel

Habitatdirektivet

Læs mere på Miljøminsteriets hjemmeside

 • Bilag II Dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, hvis bevaring kræver udpegning af særlige bevaringsområder
 • Bilag IV Dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse
 • Bilag V Dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, hvis indsamling i naturen og udnyttelse vil kunne blive genstand for forvaltningsforanstaltninger

Fuglebeskyttelsesdirektivet

Læs mere på Miljøminsteriets hjemmeside

 • BIlag I Yngle- og trækfuglearter omfattet af direktivets Bilag 1
 • Artikel 4, stk. 2 Regelmæssigt tilbagevendende trækfugle samt visse ynglefugle, som ikke er opført i Bilag 1

Bernkonventionen

Læs mere på Miljøminsteriets hjemmeside

 • Bilag I Strengt beskyttede plantearter
 • Bilag II Strengt beskyttede dyrearter
 • Bilag III Beskyttede dyrearter

Bonnkonventionen

Læs mere på Miljøminsteriets hjemmeside

 • Bilag I Truede migrerende arter
 • Bilag II Migrerende arter beskyttet gennem aftaler

CITES

Læs mere på Miljøminsteriets hjemmeside

 • Bilag A omfatter arter opført på Liste I, samt arter som EU betragter som kandidater til en oplistning (Liste II, III og ikke-CITES) og arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv). Handel er undergivet bestemmelser svarende til dem der gælder for Liste I under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o.lign. inden for EU's grænser.
 • Bilag B omfatter primært arter opført på Liste II, visse Liste III og ikke-CITES arter, samt arter der vurderes at udgøre en økologisk trussel mod arter naturligt hjemmehørende i EU. Handel tillades efter skærpede retningslinjer i forhold til det der gælder for Liste II arter.
 • Bilag C omfatter arter opført på Liste III. Handel er tilladt efter retningslinjerne for Liste III, men kræver desuden en importmeddelelse ved indførsel til EU.
 • Bilag D omfatter arter opført på Liste III, hvor EU-landene har indgivet en reservation, samt ikke-CITES arter hvor importmængden ønskes overvåget. Indførsel til EU kræver importmeddelelse.

Invasive arter

Læs mere på Miljøminsteriets hjemmeside

Der optræder tre kategorier af invasive arter på Arter:

 • Invasive arter i Danmark
 • Invasive arter på EU-listen
 • Invasive arter på den nationale liste

Indberet invasiv art på Arter


Øvrige

Læs mere på Miljøminsteriets hjemmeside

 • AEWA Beskyttelse af Afrikansk-Eurasiske migrerende vandfugle
 • ASCOBANS Beskyttelse af småhvaler i Østersøen og Nordsøen
 • CWSS Beskyttelse af sæler i vadehavet
 • EUROBATS Beskyttelse af flagermus i Europa