Sidst opdateret d. 30. november 2023

Hvor får organismer deres næring fra ?

Nogle arter får deres næring fra solen, andre fra planter eller dyr og atter andre lever som nedbrydere.

Begrebet trofi hentyder til, hvad de enkelte organismer lever af - eller ifm. Arter mere specifikt: fra hvilken kilde får de deres kulstof.

Trofier angives så vidt muligt for arter og infraspecifikke taxa, men ikke for taxa over artsniveau. Trofier er dog indtil videre kun angivet for et begrænset udvalg af arter.

Hvis en art f.eks. stort set udelukkende lever af dyrisk føde, men en sjælden gang i mellem kan supplere med vegetabilsk føde, angives som udgangspunkt kun dyrisk føde som trofi. I tilfælde hvor der er forskelle mellem kønnene og/eller de enkelte livsstadier, angives alle relevante trofier.

Visse arter, ikke mindst blandt marine invertebrater, lever af aktivt eller passivt at filtrere det omgivende vand for fødepartikler, der ofte består af såvel levende plankton som dødt organisk materiale. I sådanne tilfælde angives trofien "Ikke specificeret filtrator".

Liden Soldug
Skælrod

Næsten alle planter er fotosyntetiserende og får deres næring fra solen. Kødædende planter såsom liden soldug (tv) supplerer dog dette med animalsk næring i form af insekter og andre smådyr, der bliver fanget i ”limen” på bladene. Andre plantearter ernærer sig helt eller delvist som snyltere. Det gælder f.eks. skælrod (th), der især snylter på hassel. Fotos: Lars Skipper.

På Arter opererer vi med følgende kategorier af trofier
 
 • Autotrof (A)
  • Fotosyntetiserende (A-F)
  • Kemosyntetiserende (A-K)
  • Ikke specificeret autotrof (A-I)
 • Fortærer levende føde (inklusiv trafikdræbte dyr mv.) (L)
  • Planteæder (L-P)
  • Kødæder (L-D)
  • Blodæder/mikroprædator (suger blod eller fortærer andre kropsvæsker fra flere værter) (L-M)
  • Svampeæder (L-S)
  • Bakterieæder (L-B)
  • Ikke specificeret levende føde (L-I)
 • Biotrof (får kulstof fra levende vært) (B)
  • Parasit på planter (B-PP)
  • Parasit/parasitoid på dyr (B-PD)
  • Parasit på mosser (B-PM)
  • Parasit på svampe (B-PS)
  • Parasit på alger (B-PA)
  • Lavdanner (B-L)
  • Mykorrhizapartner (B-M)
  • Ikke specificeret biotrof (B-I)
 • Nedbryder (fortærer døde organismer og dele heraf) (N)
  • På planter (N-P)
  • På dyr (N-D)
  • På svampe (N-S)
  • På gødning (N-G)
  • På detritus (N-De)
  • Ikke specificeret nedbryder (N-I)
 • Filtrator (optager næringsstoffer fra vand) (F)
  • Ikke specificeret filtrator (F-I)

 

NB: Bogstavkoden henviser til den forkortelse, der benyttes ifm. Excel eksport/import.